Υπολογισμός τελεσιδικίας αποφάσεων

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το Lawcase Compute με ημερομηνία υπολογισμού

Το σύστημα υπολογίζει και αφαιρεί ή προσθέτει μέρες όταν η προθεσμία πέφτει σε δικαστικές διακοπές, αργίες, ή Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Έχει ληφθεί υπόψη η §1 του άρθρου 74 του Ν.4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και την διακοπή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 και το άρθρο 18 του Ν.4684/2020 για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020 σε τακτικές και ειδικές διαδικασίες.
Έχει ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ B’ 1857/15.05.2020 για την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου, των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων λόγω Covid-19.
Έχει ληφθεί υπόψη η ερμηνευτική διάταξη για τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021 βάσει του άρθρου 26 του Νόμου 4792/2021.
Έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σχετικά ΦΕΚ με αναστολές προθεσμιών μέχρι την 26.4.2021.
Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η ημερομηνία λήξης της άρσης της αναστολής των προθεσμιών, η οποία επήλθε με τη λήξη ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021,ήτοι την 6η.4.2021.
Έχει ληφθεί υπόψη ο Νόμος 4890/2022 "Κύρωση της από 28.1.2022 ΠΝΠ"
Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές στο σύστημα υπολογισμού. Lawcase.gr © 2023