Αυτόματος υπολογισμός προθεσμιών

Οι προθεσμίες υπολογίστηκαν από το lawcase.gr

Έκδοση 4.5 b.14-5-2017
- Μέχρι 22-09-2017 Δεν έχει αναφερθεί κανένα σφάλμα υπολογισμού
- Τελευταία Διόρθωση 28-3-2017: H προθεσμία κατάθεσης προσθήκης αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1.8 μέχρι 31.8 και για τους κατοίκους εξωτερικού βάσει άρθρου 24 Ν.4411/2016.
- Τελευταία Διόρθωση 14-5-2017: Διορθώθηκε σφάλμα υπολογισμού στις δίκες με διάδικο το Δημόσιο και ΝΠΔΔ. Πλέον υπολογίζεται σωστά το χρονικό διάστημα από 1.7 μέχρι 15.9.